Suche

Ostsibirienmöwe Deutsch Englisch ÜbersetzungOstsibirienmöwe f ornith.
Vegae Gull
Ostsibirienmöwe f ornith.
Vegae Gull
Ostsibirienmöwe f ornith.
Vegae Gull
Ostsibirische See f geogr.
East Siberian Sea
Tannen pl (Abies) (botanische Gattung) bot.
Algier-Tanne f; numidische Tanne f (Abies numidica)
Balsamtanne f (Abies balsamea)
Baishanzu-Tanne f (Abies beshanzuensis)
Blautanne f; blaue Edeltanne f (Abies procera glauca)
bulgarische Tanne (Abies borisii-regis)
Edeltanne f; pazifische Edeltanne f; Silbertanne f (Abies procera Abies nobilis)
Fabers Tanne f (Abies fabri)
Felsengebirgstanne f (Abies lasiocarpa)
Formosa-Tanne f (Abies kawakamii)
Fraser-Tanne f (Abies fraseri)
Goldtanne f; Prachttanne f (Abies magnifica)
Grannentanne f; Santa-Lucia-Tanne f (Abies bracteata)
Grautanne f; Kolorado-Tanne f (Abies concolor)
Guatemala-Tanne f (Abies guatemalensis)
griechische Tanne f (Abies cephalonica)
heilige Tanne f (Abies religiosa)
Himalaya-Tanne f (Abies spectabilis)
kilikische Tanne f; zilizische Tanne f (Abies cilicica)
Korea-Tanne f (Abies koreana)
Korktanne f (Abies lasiocarpa arizonica)
Küstentanne f; Riesentanne f (Abies grandis Abies excelsior)
Maries-Tanne f (Abies mariesii)
Min-Tanne f (Abies recurvata)
Momi-Tanne f (Abies firma)
Nadeltanne f; mandschurische Tanne f (Abies holophylla)
Nebrodi-Tanne f (Abies nebrodensis)
Nikko-Tanne f (Abies homolepis)
Nordmanntanne f; Kaukasus-Tanne f (Abies nordmanniana)
ostsibirische Tanne f (Abies nephrolepis)
Pindrow-Tanne f (Abies pindrow)
Purpurtanne f (Abies amabilis)
Sachalin-Tanne f (Abies sachalinensis)
Schensi-Tanne f (Abies chensiensis)
schuppenrindige Tanne f (Abies squamata)
sibirische Tanne f (Abies sibirica)
spanische Tanne f (Abies pinsapo)
Veitchs Tanne f (Abies veitchii)
Weißtanne f; Silbertanne f ugs.; Edeltanne f ugs. (Abies alba)
Yunnan-Tanne f; Delavays Tanne f; (Abies delavayi)
Ziyuan-Tanne f (Abies ziyuanensis)
firs (botanical genus)
Algerian fir
balsam fir
Baishanzu fir
blue fir
Bulgarian fir
noble fir
Faber's fir
subalpine fir; Rocky Mountain fir
Taiwan fir
Fraser fir; Southern balsam fir
red fir; silvertip fir
Bristlecone fir
Colorado white fir
Guatemalan fir
Greek fir
sacred fir
East Himalayan fir
Syrian fir; Cilician fir
Korean fir
corkbark fir
grand fir; giant fir; Western lowland white fir; Vancouver fir; Oregon fir
Maries' fir
Min fir
Momi fir; Japanese fir
needle fir; Manchurian fir
Sicilian fir
Nikko fir
Nordmann fir; Caucasian fir
Khinghan fir
Pindrow fir
Pacific silver fir; red fir; lovely fir; Cascades fir
Sakhalin fir
Shensi fir
flaky fir
Siberian fir
Spanish fir
Veitch's fir
European silver fir
Delavay's fir
Ziyuan fir
Tannenbäume pl; Tannen pl (Abies) (botanische Gattung) bot.
Algier-Tanne f; numidische Tanne f (Abies numidica)
Balsamtanne f (Abies balsamea)
Baishanzu-Tanne f (Abies beshanzuensis)
Blautanne f; blaue Edeltanne f (Abies procera glauca)
bulgarische Tanne (Abies borisii-regis)
Edeltanne f; pazifische Edeltanne f; Silbertanne f (Abies procera Abies nobilis)
Fabers Tanne f (Abies fabri)
Felsengebirgstanne f (Abies lasiocarpa)
Formosa-Tanne f (Abies kawakamii)
Fraser-Tanne f (Abies fraseri)
Goldtanne f; Prachttanne f (Abies magnifica)
Grannentanne f; Santa-Lucia-Tanne f (Abies bracteata)
Grautanne f; Kolorado-Tanne f (Abies concolor)
Guatemala-Tanne f (Abies guatemalensis)
griechische Tanne f (Abies cephalonica)
heilige Tanne f (Abies religiosa)
Himalaya-Tanne f (Abies spectabilis)
kilikische Tanne f; zilizische Tanne f (Abies cilicica)
Korea-Tanne f (Abies koreana)
Korktanne f (Abies lasiocarpa arizonica)
Küstentanne f; Riesentanne f (Abies grandis Abies excelsior)
Maries-Tanne f (Abies mariesii)
Min-Tanne f (Abies recurvata)
Momi-Tanne f (Abies firma)
Nadeltanne f; mandschurische Tanne f (Abies holophylla)
Nebrodi-Tanne f (Abies nebrodensis)
Nikko-Tanne f (Abies homolepis)
Nordmanntanne f; Kaukasus-Tanne f (Abies nordmanniana)
ostsibirische Tanne f (Abies nephrolepis)
Pindrow-Tanne f (Abies pindrow)
Purpurtanne f (Abies amabilis)
Sachalin-Tanne f (Abies sachalinensis)
Schensi-Tanne f (Abies chensiensis)
schuppenrindige Tanne f (Abies squamata)
sibirische Tanne f (Abies sibirica)
spanische Tanne f (Abies pinsapo)
Veitchs Tanne f (Abies veitchii)
Weißtanne f; Silbertanne f ugs.; Edeltanne f ugs. (Abies alba)
Yunnan-Tanne f; Delavays Tanne f; (Abies delavayi)
Ziyuan-Tanne f (Abies ziyuanensis)
fir trees; firs (botanical genus)
Algerian fir
balsam fir
Baishanzu fir
blue fir
Bulgarian fir
noble fir
Faber's fir
subalpine fir; Rocky Mountain fir
Taiwan fir
Fraser fir; Southern balsam fir
red fir; silvertip fir
Bristlecone fir
Colorado white fir
Guatemalan fir
Greek fir
sacred fir
East Himalayan fir
Syrian fir; Cilician fir
Korean fir
corkbark fir
grand fir; giant fir; Western lowland white fir; Vancouver fir; Oregon fir
Maries' fir
Min fir
Momi fir; Japanese fir
needle fir; Manchurian fir
Sicilian fir
Nikko fir
Nordmann fir; Caucasian fir
Khinghan fir
Pindrow fir
Pacific silver fir; red fir; lovely fir; Cascades fir
Sakhalin fir
Shensi fir
flaky fir
Siberian fir
Spanish fir
Veitch's fir
European silver fir
Delavay's fir
Ziyuan fir

Deutsche Ostsibirienmöwe Synonyme

Weitere Ergebnisse für Ostsibirienmöwe Synonym nachschlagen

Englische Vegae Gull Synonyme

 

Einfach einen Begriff in der Tabelle rechts anklicken um weitere Übersetzungen in dieser Sidebar zu erhalten.